Regulamin i polityka prywatności
Warunki sprzedaży i korzystania z Fanpoint

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na świadczeniu usług i oferowaniu produktów za pośrednictwem strony internetowej http://fanpoint.com i http://fanpoint.pl. Regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stanowi nieodłączny element każdego zamówienia realizowanego w serwisie pod adresem http://fanpoint.com i http://fanpoint.pl.
 2. Podmiotem świadczącym usługi droga elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz będącym twórcą i właścicielem serwisu działającego pod adresem http://fanpoint.pl i http://fanpoint.com jest Fanpoint sp. z o.o., NIP 9721245512, KRS 0000497207, Regon: 302518878, z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, którego adresy elektroniczne są wskazane na stronie internetowej http://fanpoint.com i http://fanpoint.pl

II. Definicje

 1. Aplikacja – produkt, usługa (w tym w szczególności świadczona w systemie Software as a Service – SaaS) lub rozwiązanie techniczne, świadczone i dostarczane przez Dostawcę, w tym w szczególności za pośrednictwem Serwisu i znajdujące się pod opieką merytoryczną i prawną Dostawcy.
 2. Dostawca –Fanpoint sp. z o.o., NIP 9721245512, KRS 0000497207, Regon: 302518878, z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, którego adresy elektroniczne są wskazane na stronie internetowej http://fanpoint.com oraz http://fanpoint.pl, tj. podmiot świadczący usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu i Aplikacji w Serwisie w dowolnym trybie (płatny/bezpłatny), zamawiający (podmiot, który zamówił albo zamierza zamówić Aplikację).
 4. Użytkownik końcowy – podmiot korzystający z ostatecznej instancji aplikacji, instalowanej i zarządzanej przez Użytkownika w ramach jego Strony społecznościowej. Użytkownik końcowy nie jest związany tym regulaminem, jest natomiast związany regulaminem Użytkownika.
 5. Strona społecznościowa – docelowy serwis społecznościowy, gdzie funkcjonuje Aplikacja, np. Facebook, Google Plus.
 6. Serwis – strona internetowa Dostawcy działająca pod adresem http://fanpoint.com oraz http://fanpoint.pl, na której zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące Aplikacji.
 7. Facebook – portal społecznościowy działający pod adresem http://facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto. Użytkownik instalując Aplikację w ramach fanpage portalu Facebook, akceptuje również warunki regulaminów portalu Facebook, Inc..

III. Akceptacja Regulaminu

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu i Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania niniejszego Regulaminu. Regulamin obejmuje także Politykę Prywatności.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Użytkownika korzystającego z Serwisu jego nowej treści.
 3. O zmianach Dostawca poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu.

IV. Korzystanie z Aplikacji i Serwisu

 1. Z chwilą zarejestrowania się w panelu, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu na czas nieokreślony. Umowa ta nie wiąże się z z żadnymi opłatami, jednak niektóre funkcje Aplikacji lub dodatkowe Usługi mogą tego wymagać, co zostanie wyraźnie zakomunikowane Użytkownikowi.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia na dodatkowe funkcje i usługi, Użytkownik zawiera dodatkową odpłatną umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu na czas określony, wskazany w formularzu zamówienia. Realizacja umowy rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na koncie Dostawcy.
 3. Dostawca zezwala na korzystanie z Aplikacji jedynie przez Użytkownika lub w imieniu i na rzecz Użytkownika. Odsprzedaż lub redystrybucja Aplikacji jest możliwa jedynie na podstawie odrębnej umowy partnerskiej zawartej z Dostawcą.
 4. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Aplikacji, wymagane jest lub może być wymagane w przyszłości założenie konta w Serwisie lub zawarcie odrębnej umowy z Dostawcą.
 5. Korzystanie z Aplikacji i Serwisu przez Użytkownika z innego konta niż wynika to z zawartej z Dostawcą umowy, jest zabronione.
 6. Na Stronie Społecznościowej Użytkownika może być zainstalowana tylko jedna Aplikacja danego typu (o danym numerze ID). Dodanie kolejnej aplikacji danego typu (o nowym numerze ID) stanowi odrębną usługę świadczoną przez Dostawcę i podlegającą wynagrodzeniu.
 7. W trakcie rejestracji pobierane są automatycznie dane osobowe z serwisu Facebook (Imię, Nazwisko, ID Użytkownika), do których można dodać dane kontaktowe oraz dane przedsiębiorstwa Użytkownika.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekazywania swoich danych dostępowych osobom trzecim.
 9. Użytkownik nie może zbierać za pomocą Aplikacji danych osobowych w celach innych niż te, do których Aplikacja została przeznaczona, w szczególności do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
 10. Aplikacje obsługują wprowadzone przez Użytkowników i osoby trzecie treści, które mogą zawierać pliki video, teksty, grafiki, obrazy, zdjęcia lub inne informacje oraz umożliwiają ich przechowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie. Dostawca nie zapewnia poufności w odniesieniu do jakichkolwiek treści.
 11. Użytkownik ponosi wyłączna odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie treści. Wprowadzenie treści do Aplikacji oznacza deklarację, że Użytkownik posiada do nich prawa autorskie lub licencje na ich wykorzystywanie.
 12. W związku z wprowadzanymi treściami, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
  • zamieszczał materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą zawodową, jeśli Użytkownik nie posiada praw do tych materiałów;
  • publikował nieprawdziwych informacji mogących zaszkodzić Dostawcy lub osobom trzecim;
  • publikował jakichkolwiek materiałów i treści zabronionych przez prawo i regulaminy serwisów społecznościowych, na których są zamieszczane;
  • zamieszczał reklam lub ofert osób trzecich ani podszywał się pod inną osobę.
 13. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem portalu Facebook (dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/policies/).
 14. Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem.
 15. Dostawca zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że treści wprowadzone do Aplikacji naruszają prawa autorskie osób trzecich lub są z innego względu bezprawne.
 16. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji (w tym także usunięcia rozwiązań Aplikacji ze strony społecznościowych Użytkownika) w przypadku używania go w sposób sprzeczny z Regulaminem portalu Facebook, określonym w punkcie IV. 10 lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób. Dostawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o usunięciu takiej Aplikacji oraz powodach jej usunięcia.
 17. Każdej ze stron przysługuje wypowiedzenie umowy, o której mowa w pkcie IV. 1., w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn z zachowaniem terminu jednego miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie powinno nastąpić za pomocą poczty e-mail. Wypowiedzenie umowy wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z Serwisu za wyjątkiem historii zamówień.
 18. Użytkownik będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy, o której mowa w punkcie IV.2, w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy, ale w przypadku, gdy Użytkownik rozpoczął już korzystanie z Aplikacji (wprowadził zmiany, których ślad znajduje się w bazie danych) lub Dostawca rozpoczął pracę nad dedykowaną usługą, nie jest możliwy zwrot ceny zamówienia. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez użytkownika kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 19. Umowa, o której mowa w punkcie IV.2. wygasa z chwilą upłynięcia okresu abonamentu bez jego przedłużenia.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Z chwilą złożenia zamówienia na Aplikację lub zainstalowania Aplikacji następuje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Dostawcą.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy, administratorem danych jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest zatem Użytkownik, który korzysta z Aplikacji do zbierania danych osobowych, nie Dostawca.
 3. Zbieranie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób korzystających z Aplikacji wymaga rejestracji zbioru tych danych osobowych w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
 4. Dostawca oświadcza, że Aplikacje i system informatyczny, za pomocą którego będą zbierane dane osobowe, spełniają wymogi Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U. 2004 r. nr 100, poz. 1024). Dostawca oświadcza też, że procedury przetwarzania danych oraz dostępu do nich przez pracowników są zgodne z wymogami wyżej wymienionych aktów prawnych.
 5. Dostawca pozostaje administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych Użytkowników. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Użytkownikami.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną udostępnione żadnym innym, nieupoważnionym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru po zrealizowaniu zawartej z Dostawcą umowy. Dostawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VI. Prawa własności intelektualnej oraz promocja

 1. Aplikacje, jak również utwory w nich zawarte, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, multimedia, oprogramowanie, funkcje interaktywne, znaki handlowe i loga, są chronioną prawem autorskim własnością Dostawcy. Nie dotyczy to treści przesyłanych przez Użytkowników oraz osoby trzecie w ramach działania Aplikacji.
 2. Aplikacja oraz zawartość Aplikacji zdefiniowana w pkt. 1 zd. 1 powyżej jest objęta niewyłączną licencją udzielaną przez Dostawcę Użytkownikowi na czas nieoznaczony, w zakresie pól eksploatacji obejmującą możliwość rozpowszechniania Aplikacji poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Aplikacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Zabronione jest modyfikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, dystrybucja, licencjonowanie lub wykorzystywanie całości lub części Aplikacji w inny sposób, wykraczający poza zakres udzielonej licencji lub przeznaczenie Aplikajci, bez pisemnej zgody Dostawcy.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować ani rozpowszechniać jakichkolwiek elementów i treści Serwisu i Aplikacji, chyba że Regulamin stanowi inaczej. W szczególności, zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych zgłoszeń i danych użytkowników końcowych (osób trzecich) bez uzyskania ich zgody, a uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Użytkownik wyraża bezterminowo zgodę na publikację zrzutów ekranu z opublikowanej aplikacji w celu promocji Dostawcy, w szczególności na użycie tych zrzutów w propozycjach wykorzystania Rozwiązania, w prezentacjach i artykułach promocyjnych w mediach. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu.

VII. Zamówienia i płatności

 1. W celu korzystania z niektórych funkcji aplikacji i usług Użytkownik musi złożyć i opłacić zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik po złożeniu zamówienia otrzymuje fakturę proforma, która stanowi podstawę do uiszczenia płatności za zamówienie według danych podanych na fakturze proforma.
 3. W przypadku nie opłacenia faktury, o której mowa w pkt 1. w terminie wyznaczonym, umowę uznaje się za niezawartą. Brak wpłaty oznacza anulowanie zamówienia i upoważnia Dostawcę do wstrzymania wdrożenia lub działania Aplikacji dla Użytkownika.
 4. Datą zapłaty jest zawsze data uznania na rachunku bankowym Dostawcy w pełnej kwocie wynagrodzenia.
 5. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  1. płatności elektronicznych obsługiwanych przez system Przelewy24 spółki DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 6345091645
  2. System PayPal oraz karta kredytowa
 6. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, Dostawca może wstrzymać udostępnianie Aplikacji lub ograniczyć jej funkcjonalność.

VIII. Ograniczenie odpowiedzialności za gwarancje. Reklamacje.

 1. Dostawca gwarantuje poprawne działanie Aplikacji i Serwisu w następujących przeglądarkach: IE 9.0 i wyższe, Google Chrome 23.0.x i wyższe, Firefox 18.0 i wyższe, Opera 15.0 i wyższe, Safari 6.0 i wyższe (dotyczy systemu OS X). W przypadku przeglądarek mobilnych, Dostawca gwarantuje poprawne działanie Aplikacji i Serwisu na przeglądarkach opartych o silnik WebKit (np. Chrome w wersji mobilnej). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Aplikacji i Serwisu w innych przeglądarkach lub w starszych wersjach przeglądarek wymienionych w tym punkcie.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez przyczynami niezależnymi od Dostawcy, w tym w szczególności siłą wyższą. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie lub działalność hackerską.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, a także udostępniania swoich danych dostępowych osobom trzecim. Dostawca nie odpowiada za szkody i inne zdarzenia wywołane decyzjami podjętymi na podstawie wyników uzyskanych przez Użytkowników w związku z wykorzystywaniem Aplikacji.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Aplikacji przez Użytkownika i osoby trzecie. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o treściach bezprawnych znajdujących się w Aplikacji, Dostawca jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Wszelkie zgłoszenia takich treści należy kierować na dane kontaktowe widoczne na stronie internetowej Serwisu.
 5. Dostawca w ramach udostępniania Aplikacji zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w granicach określonych przez zamówienie na wszystkich obsługiwanych przez Dostawcę serwisach społecznościowych, chyba że doszło do naruszenia Regulaminu lub umowy oraz zastrzeżeniem punktu VIII.2.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw konserwacyjnych w korzystaniu z Aplikacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. Dostawca dołoży starań, aby przerwy miały miejsce w godzinach nocnych (dla strefy czasowej UTC +01:00), między godz. 24:00-6:00.
 7. Użytkownik może złożyć reklamację w dowolnym momencie świadczenia usługi.
 8. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznie na jeden z adresów Dostawcy dostępnych na stronach Serwisu oraz określać:
  • pełne dane przekazane Dostawcy,
  • nazwę lub typ docelowego miejsca korzystania z Aplikacji,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 9. Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i w odpowiedzi wskaże sposób jej rozstrzygnięcia i uzasadnienie.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z usług (dalej zwanych Fanpoint) dostarczanych przez firmę Fanpoint sp. z o.o., NIP 9721245512, KRS 0000497207, Regon: 302518878, z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań (dalej zwana Dostawcą) i określa zasady i standardy postępowania z danymi osobowymi.

 1. Jakie dane o Tobie będziemy zbierać?

Żeby móc korzystać z Fanpoint, należy się zarejestrować. W trakcie rejestracji zbierane są dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane demograficzne (wiek i płeć) oraz kod pocztowy. Dostawca może również (za Twoją każdorazową zgodą) zbierać inne dane.

Podczas zawierania transakcji nie zbieramy żadnych danych związanych z płatnością (w szczególności danych dostępowych do Twojego konta bankowego czy danych Twojej karty kredytowej) poza tymi, które umożliwiają przyporządkowanie płatności za dostęp do Fanpoint do płatnika.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 1. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Ci zalogowania się do Fanpoint oraz wysyłania informacji o zmianach w aplikacjach, wskazówkach korzystania z aplikacji itp., np. w formie newslettera. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Adresy e-mail oraz inne dane uzyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Dostawcą będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub informowania o zmianach wprowadzanych w aplikacjach.

Dostawca może udostępniać dane osobowe podmiotom, które używają ich w celu zapewnienia wsparcia dla działań wewnętrznych (np. wsparcie techniczne).

Podczas zawierania transakcji Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub Twojego konta. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać transakcji.

Nie przekazujemy w żaden sposób Twoich danych osobowych osobom trzecim do celów innych niż obsługa transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za linki umieszczone w Fanpoint i kierujące do stron osób trzecich – strony te powinny posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości

Automatycznie zbierane podczas korzystania z systemu dane mogą być użyte do statystycznej analizy zachowań naszych użytkowników lub do personalizacji zawartości systemu.

 1. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli dokonałeś rejestracji, możesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail dotyczące realizacji Twojego zamówienia, a także po jego realizacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz go od nas otrzymywać drogą elektroniczną.

 1. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie swoich danych osobowych?

W celu zmiany danych użytych przy rejestracji lub ich usunięcia, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod adresem e-mail info@fanpoint.com.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 1. Wykorzystanie ciasteczek „cookies”.

Strona internetowa Dostawcy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i są przesyłane przy ponownym połączeniu z serwisem. W plikach cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie dostępne są także pod następującymi adresami internetowymi (najpopularniejsze systemy i przeglądarki):

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dostawca dba o odpowiednie zabezpieczenie integralności i prywatności danych osobowych, zbieranych od użytkowników. Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

Podmiotem zbierającym dane jest: Fanpoint sp. z o.o., NIP 9721245512, KRS 0000497207, Regon: 302518878, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, Polska

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.